NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

 - NZOZ Analco - całodobowa placówka medyczna w Świdniku

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

Zachęcamy do założenia Internetowego Konta Pacjenta, które najlepiej powiązać z Zintegrowanym Informatorem Pacjenta ZIP NFZ logując się poprzez profili zaufany. dzięki powiązaniu tych portali pozyskają Państwo kompletną wiedzę na temat wykonanych dla Was usług medycznych oraz wystawianych Wam zaświadczeń, skierowań i recept.

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy wprowadza przepisy regulujące dostęp do informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem jednego, wiodącego, kanału dostępu, którym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw zapowiedziom zawartym w expose premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie elektronizacji systemu ochrony zdrowia.

E-zdrowie

W Polsce funkcjonuje wiele systemów e-zdrowia, które oferują niepełny i wyrywkowy dostęp do ważnych dla pacjenta informacji. Prowadzi to do niskiego zainteresowania korzystaniem z funkcjonujących obecnie w sektorze publicznym narzędzi informatycznych, które mogłyby pełnić istotną rolę w systemie ochrony zdrowia.
Rozwiązania zawarte w projekcie wskazują terminy udostępnienia przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kolejnych funkcjonalności. Dzięki wprowadzanym zmianom pacjenci zyskają w jednym miejscu dostęp do informacji dotyczących m.in.: wystawionych oraz zrealizowanych recept i skierowań, wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej, złożonych deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej oraz wystawionych zaświadczeń o niezdolności do pracy. IKP umożliwi także upoważnienie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej lub składania oświadczeń woli w imieniu pacjenta, a także wyrażanie zgody na udzielenie świadczeń medycznych. W IKP pacjent znajdzie również informacje o zrealizowanych i planowanych wizytach i zabiegach.

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta możliwe będzie uzyskanie informacji o wartości świadczeń (np. leczenia, leków czy rehabilitacji) udzielonych danemu pacjentowi ze środków publicznych oraz wysokości przekazanej przez ZUS i KRUS składki zdrowotnej. Pozwoli to na wzrost świadomości społecznej w zakresie ekonomiki funkcjonowania publicznej służby zdrowia, na którą nakłady już w 2019 roku przekroczą kwotę 100 miliardów złotych.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem Profilu Zaufanego (PZ), a w przyszłości także przy wykorzystaniu tzw. „węzła krajowego”, który jeszcze w 2018 roku umożliwi integrację z ponad 10-milionową grupą klientów bankowości elektronicznej. Proponowane rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo danych oraz ich pozostanie wyłącznie w systemie zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Oprócz PZ logowanie będzie możliwe również przy wykorzystaniu danych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na potrzeby dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Dzięki temu nowe rozwiązanie będzie kompatybilne z, posiadającym ponad 1,5 mln użytkowników, ZIP.

Z korzyścią dla systemu

Oprócz rozwiązań związanych z Internetowym Kontem Pacjenta ustawa wprowadza szereg istotnych dla systemu ochrony zdrowia regulacji. Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe uprawnienia umożliwiające lepsze zarządzanie wartym kilkanaście miliardów złotych rocznie budżetem na refundację. Możliwe stanie się organizowanie wspólnych postępowań na zakup leków i wyrobów medycznych, a dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą zobowiązani do monitorowania przetargów na produkty podlegające refundacji i przekazywania Prezesowi Funduszu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach. W ramach dalszego podnoszenia prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej, możliwe stanie się wystawianie przez przedstawicieli tej grupy zawodowej recept także podczas konsultacji telemedycznej. Po trzecie, w ramach wdrażania pierwszych wniosków z pilotażu e-recepty, wprowadzona zostanie ścieżka postępowania na wypadek awarii systemu P1.